Stempel z obozu „Beczki” na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
stan wojenny, sierpień 1982