„Pedały-81”,
czyli obóz rowerowy
14 WDH-y latem
roku 1981